Vilkår

Standardbetingelser for salg af el til private husstande

1) Generelle bestemmelser

Disse betingelser (Betingelser) gælder for leverance af el fra elhandelsselskabet Elektron, CVR:
34612463 (Elektron) til private slutbrugere (Kunden). Private slutbrugere er kunder uden et CVR-
nummer, som primært køber el til ikke-erhvervsmæssig anvendelse.
Betingelserne gælder for alle elleverancer inklusiv distribution til Kunden fra Elektron.
Leveringsbetingelserne udgør en integreret del af Aftalen.

2) Forholdet mellem Kunden og Netselskabet

Det er en forudsætning for Elektrons levering af elektricitet til Kunden, at Kunden har en aftale om
tilslutning til det kollektive elforsyningsnet med sit lokale Netselskab. Forholdet mellem Kunden og
det lokale Netselskab er reguleret af Netselskabets til enhver tid gældende
Tilslutningsbestemmelser. Netselskabet forestår transport af den leverede energimængde fra
højspændingsnettet og til forbrugsstedet. I forhold til sit lokale Netselskab skal Kunden især være
opmærksom på følgende vilkår:

1.              a)  Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde elforsyningen i tilfælde af nødvendige arbejder på det kollektive elforsyningsnet.
2.             b)  Kunden skal give Netselskabet uhindret adgang til Elanlæg, herunder Elmåler, og Elinstallationer på Kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af Elanlæg mv. samt afbrydelse af elforsyning.
3.            c)  Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal Kunden sørge for, at alle elektriske apparater på Kundens ejendom er slukkede, inden genåbningen finder sted.
4.            d)  Kunden skal på anmodning fra Netselskabet foretage selvaflæsning af Elmåler og indberette måleresultatet til Netselskabet.
5.            e)  Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af Elmåler og hjemhente forbrugsdata.
6.            f)  Kunden skal straks underrette Netselskabet, hvis der er tegn på, at Elmåleren viser forkert.

Det en forudsætning, at Kunden til enhver tid opfylder sit lokale Netselskabs betingelser for
tilslutning til og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet, for at Elektron kan overholde sine
forpligtelser efter Aftalen og i medfør af disse Betingelser.
Elektron har fuldmagt til at repræsentere Kunden i forbindelse med leverandørskiftet over for
Energinet.dk og Kundens Netselskab.

3) Levering og kvalitet

Elleverancen er inklusive balancekraft. Det betyder, at Kunden til enhver tid kan aftage el efter
øjeblikkeligt behov. Elektron har dog ret til midlertidigt at ophøre med leverancen i de tilfælde,
hvor Netselskabet afbryder forsyningen. Elektron leverer den aftalte energimængde på det
overordnede højspændingsnet i Kundens netområde. Elkvaliteten skal opfylde de til enhver tid
gældende kvalitetsspecifikationer i Netselskabets betingelser. Kunden underretter Elektron om
forhold, der kan have betydning for Elektrons levering fx forestående større ændringer i Kundens
forbrug, ændring af adresse eller lignende.

4) Måling og Måledata

Netselskabet er ansvarlig for måleudstyret og indestår for målingernes korrekthed. Hvis Kunden
eller Elektron får mistanke om, at de gennemførte målinger ikke er korrekte, retter Elektron om
nødvendigt henvendelse til Netselskabet med henblik på en afklaring. Kunden skal acceptere
efterregulering af regningerne som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller Netselskabets
korrektion af måledata efter målefejl.
Hvis måledata ikke foreligger eller er fejlbehæftede, afregnes Kunden ud fra et beregnet forbrug
baseret på tidligere forbrug på aftagestedet og Kundens tilsluttede brugsgenstande
Elektron afregner elleverancen forud i forhold til Kundens forventede forbrug. Endelig afregning
sker på grundlag af det faktisk målte elforbrug, når Elektron har modtaget måledata fra
Netselskabet.
Det er Kundens pligt gennem Netselskabet at sikre Elektron de nødvendige måleraflæsninger, fx
ved at indsende korrekt selvaflæsning én gang om året.
Hvis Kundens forbrug ændres væsentligt (+/- 25%) skal Kunden meddele dette til Elektron.

5) Særlige vilkår gældende for produktet PrisLoft.

Kundens elpris fremgår af elregningen, samt Elektrons hjemmeside. Der er et månedligt
abonnement. Abonnementet fremgår af Elektrons hjemmeside.
PrisLoftet fremgår af Kundens Aftale og velkomstbrev. Prisloftet er gældende i 12 måneder fra
kundens leveringsstart. Ved afslutning af 12 måneders perioden fornyes Kundens prisloft til det til
den tid gældende prisloft. Dette prisloft gælder igen i 12 måneder og så fremdeles. Kunden kan altid
kontakte Kundeservice for spørgsmål eller info om gældende PrisLoft.
Elprisen er variabel og fastsættes den sidste dag i måneden for den pågældende måned. Elprisen
udregnes som vores omkostninger til:

​​- at indkøbe Kundens el på børsen (indkøbsprisen opgøres som den gennemsnitlige indkøbspris,
Elektron rent faktisk har haft på den nordiske elbørs, Nord Pool, i den pågældende måned, med
tillæg af vores faktiske balance- og handelsomkostninger til Energinet.dk, vores administration og
tillæg samt transaktionsudgifter til Nord Pool Spot).

6) Særlige vilkår gældende for produktet Markedspris.

Kundens elpris og abonnement fremgår af elregningen, samt Elektrons hjemmeside.
Elprisen er variabel og fastsættes den sidste dag i måneden for den pågældende måned. Elprisen
udregnes som vores omkostninger til:
​​- at indkøbe Kundens el på børsen (indkøbsprisen opgøres som den gennemsnitlige indkøbspris,
Elektron rent faktisk har haft på den nordiske elbørs, Nord Pool, i den pågældende måned, med
tillæg af vores faktiske balance- og handelsomkostninger til Energinet.dk, vores administration og
tillæg samt transaktionsudgifter til Nord Pool Spot) inkl. moms.

7) Særlige vilkår gældende variable Intro- og kampagne produkter

Produktets varighed, abonnement og pris fremgår af den specifikke aftale som Kunden indgår med
Elektron. Aftalen sendes til kunden på den mail som blev oplyst i forbindelse med tilmeldingen.
Kunden er bundet i introduktionsperioden på 6 måneder, hvorefter aftalen kan opsiges med løbende
måned +30 dage.
Elprisen fastsættes den sidste dag i måneden for den pågældende måned. Den beregnes som den
gennemsnitlige indkøbspris, som Elektron har indkøbt strøm til på den nordiske elbørs, Nord Pool i
den pågældende måned. Dertil lægges de balance og handelsomkostninger som betales direkte til
Energinet og NordPool, samt eventuelt tillæg til Elektron (afhængig af produkt).
Da prisen pr. kWh for det løbende forbrug fastsættes bagudrettet, kendes den ikke ved leveringens
start. Du vil altid kende din kWh-pris for en given måned ved indgangen af næste måned.
Hvis Kunden i forbindelse med aftaleindgåelsen har modtaget en kontant rabat på et køb i en
butik/online gælder følgende: Såfremt at Kunden fortryder elaftalen indenfor 14 dages
fortrydelsesret eller bryder bindingen indenfor de 6 måneder bindingsperiode, skal denne rabat
tilbagebetales til Elektron. Rabatten vil i så fald blive opkrævet direkte fra Elektron.

8) Særlige vilkår for produktet MaxPris

MaxPris indeholder en variabel pris med en indbygget øvre grænse for hvor høj Kundens elpris kan
blive. Månedsabonnementet fremgår af Elektron.dk.

Den øvre grænse er fast i 12 måneder og fastsættes når perioden starter. Ved afslutning af perioden
fastsættes en ny øvre grænse, som derefter gælder de efterfølgende 12 måneder.
El-prisen er variabel og fastsættes den sidste dag i måneden for den pågældende måned.
Da prisen pr. kWh for det løbende forbrug fastsættes bagudrettet, kendes den ikke ved leveringens
start. Du vil altid kende din kWh-pris for en given måned ved indgangen af næste måned.
Elprisen udregnes som vores faktiske omkostninger til:
​​- at indkøbe Kundens el på børsen (indkøbsprisen opgøres som den gennemsnitlige indkøbspris,
Elektron rent faktisk har haft på den nordiske elbørs, Nord Pool, i den pågældende måned, med
tillæg af vores faktiske balance- og handelsomkostninger til Energinet.dk, vores administration og
tillæg samt transaktionsudgifter til Nord Pool Spot) inkl. moms.

9) Særlige vilkår for produktet SpotPris

Med SpotPris afregnes el på timebasis. Timeprisen fastsættes som Elektrons faktiske indkøbspris på
den nordiske elbørs, Nord Pool i den pågældende time. Dertil lægges vores faktiske balance- og
handelsomkostninger til Energinet.dk, vores administration og tillæg samt transaktionsudgifter til
Nord Pool Spot) inkl. moms.
Abonnement fremgår af elektron.dk.

10) Pris, betaling, fakturering, gebyrer og modregning

Alle priser for elektricitet og netydelse, herunder netabonnement, inklusive skatter og afgifter
angives og afregnes i den i Danmark benyttede møntenhed.
Regninger fra Elektron er påført oplysning om sidste rettidige betalingsdato samt hvortil, betaling
skal ske. Hvis betaling sker efter sidste rettidige indbetalingsdato, er Elektron berettiget til at
beregne renter af betalingskravet i overensstemmelse med Rentelovens regler. Elektron opkræver
ligeledes gebyrer for rykkerskrivelser og andre nødvendige omkostninger til inddrivelse af
restancer.
Oplysninger om aktuelle tariffer, gebyrer og andre priser fremgår af elektron.dk/priser og udleveres
efter anmodning.
Elektron kan foretage modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden gæld,
som Kunden måtte have til Elektron eller til selskaber, som Elektron er koncernforbundet med.
Afregning ved ophør af Aftalen

Senest 6 uger efter ophør fremsendes en slutafregning på baggrund af Kundens eller det lokale
netselskabs aflæsning. I fald at det lokale netselskab på et senere tidspunkt indrapporterer en
korrigeret aflæsning laves der en ny slutopgørelse som fremsendes til kunden.
Elektron forbeholder sig ret til at ændre i eksisterende gebyrer, herunder at indeksregulere dem,
samt at indføre nye gebyrer såfremt dette måtte findes påkrævet og rimeligt. Kunden vil ved
sådanne ændringer blive varslet herom i overensstemmelse med gældende lovgivning.

11) Sikkerhedsstillelse

Hvis der er grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos Kunden, kan
Elektron stille krav til Kunden om kontant depositum, anfordringsgaranti fra Kundens bank eller
anden tilfredsstillende sikkerhed som vilkår for at indgå en Leveringsaftale eller som vilkår for
fortsat levering.
Dette gælder også, selvom Kunden ikke aktuelt er i restance overfor Elektron. Sikkerhedens
størrelse må ikke overskride Elektrons risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre 5 måneders
betaling. Elektron kan kræve, at sikkerheden er stillet, inden leveringen påbegyndes eller fortsættes.

12) Flytning

Ved flytning skal Kunden melde dette senest 7 dage før flytningen sker. Dette meddeles ved at
kontakte Elektrons kundeservice. Aftalen fortsættes på Kundens nye adresse.

13) Aftalens periode, fortrydelse, opsigelse og afbrydelse

Fra indgåelse af Aftalen har Kunden 14 dages fortrydelsesret.
Med mindre Aftalen angiver andet, er der ingen binding på Aftalen og Kunden kan derfor opsige
Aftalen med et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage.
Angiver Aftalen at der er en bindingsperiode, vil en opsigelse udløse et gebyr for misligholdt
kontrakt til dækning af omkostninger ved afvikling af aftalen. Gebyret fremgår af
elektron.dk/priser. Ved opsigelse af kontrakten vil der forekomme en perioden hvor Kunden stadig
er kunde hos Elektron, indtil den nye elleverandør har overtaget kundeforholdet. Ved opsigelse af
Aftalen skal Kunden selv sørge for en leveringsaftale med en ny elleverandør.
For alle aftaler gælder, at Elektron automatisk fortsætter med at levere el til Kunden efter udløbet af
den aftalte leveringsperiode, medmindre andet er aftalt. Levering af el sker derefter på de vilkår, der
gælder for pågældende produkt. En automatisk aftale kan altid ændres til en ny aftale med Elektron.
Overholder Kunden ikke sine forpligtelser beskrevet i pkt 9, kan Elektron pålægge Kunden et gebyr
for tabt indtjening på målepunktet.

14) Ophævelse af Aftale og afbrydelse af el

Elektron kan ikke hæve Aftalen om levering af elektricitet til Kunden eller foranstalte afbrydelse af
elforsyningen på grund af manglende betaling for allerede afholdt forbrug.
Elektron kan varsle ophævelse af Aftalen om levering af elektricitet til Kunden, såfremt Elektron
har stillet krav om sikkerhedsstillelse efter punkt 8, og sikkerheden ikke er stillet inden for en af
Elektron fastsat frist. Leveringsaftalen kan ikke hæves, såfremt der er indgået en anden aftale om
sikring af den fremtidige betaling.
Kunden kan ikke kræve levering fra Elektron, hvis Elektron berettiget har hævet Aftalen med
Kunden, før Kunden har betalt det beløb, som Kunden skylder for levering af elektricitet
Elleverandøren kan foranstalte afbrydelse af elforsyningen til Kunden, når Aftalen ophæves.
Forsyningsafbrydelse kan ikke ske, hvis Kunden modtager levering fra en anden elleverandør.
Omkostninger forbundet med forsyningsafbrydelse afholdes af Kunden.

15) Misligholdelse

Hvis en Part misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen væsentligt, har den anden Part ret
til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning, jf. punkt 10.
Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. Kundens manglende opfyldelse af Elektrons krav om
sikkerhedsstillelse eller ophør af Kundens aftale med sit lokale Netselskab. Hvis Kunden
misligholder sine betalingsforpligtelser, er Elektron berettiget til at indberette dette til godkendte
kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler. Hvis Kundens Netselskab
eller den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk) afbryder eller begrænser leverancerne til
Kunden som følge af forhold, der ikke skyldes Kunden, betragtes dette ikke som misligholdelse af
Aftalen.
Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af
gældssanering, skal Elektron straks underrettes herom. Elektron kan i disse tilfælde forlange
sikkerhedsstillelse som betingelse for fortsat levering under Aftalen, jf. punkt 8, dog ikke i
forbindelse med rekonstruktionsbehandling, medmindre andet er bestemt ved lov.

16) Leveringshindringer og Force Majeure

I tilfælde af force majeure suspenderes Elektrons og Kundens forpligtelser i henhold til Elaftalen, så
længe opfyldelseshindringen består. Den berørte part skal straks skriftligt orientere den anden part
om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet. Force majeure-forholdet skal søges
overvundet hurtigst muligt.

Force majeure foreligger, hvis Elektron eller Kunden forhindres i at opfylde Elaftalen på grund af
forhold, der indtræder efter indgåelse heraf, og som er uden for den pågældende parts kontrol, og
hvis den pågældende part har udvist tilstrækkelig omhu. Force majeure kan især foreligge ved
ekstraordinære naturkræfter, samfundsfjendtlige handlinger, krige, terror, brande, hærværk, it-
manipulation eller andre hændelser, som forårsager it-nedbrud, sammenbrud eller skade på elanlæg,
umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller
underentreprenører og arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter.
Arbejdsstridigheder anses for at være uden for partens kontrol, uanset at denne part selv er part i
eller årsag til stridighederne. Force majeure foreligger også, hvis force majeure-forholdet medfører,
at den pågældende part kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssige, økonomiske omkostninger
kan opfylde sine forpligtelser.
Pengemangel er ikke force majeure. Kan Elektron ikke opfylde sine forpligtelser i henhold til
Elaftalen på grund af, at Netselskabet eller Energinet.dk har erklæret force majeure, kan Elektron
påberåbe sig denne force majeure over for Kunden.

17) Ansvarsbegrænsning

Både Elektron og Kunden er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler medmindre andet er
fastsat i nærværende betingelser.
Elektron er ikke ansvarlig for skader, direkte tab eller indirekte tab, som følge af fejl og afbrydelser
i elnettet eller som følge af begrænsninger pålagt af Energinet.dk.
I tilfælde af force majeure er Elektron og Kunden fritaget enhver forpligtelse beskrevet i
nærværende Aftale så længe det ikke er muligt at opfylde denne.
Elektron er uden ansvar for Kundens eventuelle driftstab, avancetab og andre indirekte tab, som
Kunden måtte lide i kraft af, at denne tillige som erhvervsdrivende forsynes med el på den
pågældende adresse.

18) Overdragelse

Kunden er ikke berettiget til at overdrage Aftalen eller dele heraf uden Elektrons forudgående
skriftlige samtykke.
Elektron kan uden kundens samtykke og uden varsel overdrage Aftalen samt dens rettigheder og
forpligtelser til koncernselskaber eller interesseforbundne selskaber, og/eller som led i en hel eller
delvis overdragelse af sine aktiviteter.

19) Persondata

Til brug for administration af leveringsforholdet indsamler, behandler og opbevarer Elektron
relevante oplysninger, herunder identifikationsoplysninger, om Kunden og om Kundens
forbrugsrelaterede forhold i overensstemmelse med reglerne i Persondataloven. Elektron er
berettiget til at videregive oplysningerne til andre, herunder det offentlige, hvis det er nødvendigt
for at varetage leverancen og forpligtelserne efter Aftalen samt, hvor det er i overensstemmelse med
rettigheder og forpligtelser efter lovgivningen i øvrigt.
Kundens data valideres imod CPR-registret til entydig identifikation af Kunden.
Kundens data er beskyttet og udleveres ikke til 3. mand med undtagelse af betalingsanmærkninger
til kreditoplysningsbureauer samt tilfælde, hvor Elektron ikke lovligt kan tilbageholde data grundes
retskendelse, påkrav fra en offentlig myndighed eller hvor videregivelse er fastsat ved lov.
Kunden kan ved at skrive til Elektrons kundeservice få indsigt i de oplysninger, der behandles om
Kunden, og anmode om at få oplysningerne berigtiget. Elektron er berettiget til at opkræve et gebyr,
såfremt anmodningen om indsigt ønskes besvaret skriftligt.
Da al kommunikation fra Elektron til Kunden foregår elektronisk skal Kunden løbende opdatere
sine kontaktoplysninger hos Elektron.

20) Tvister, Kundeklager

Ønsker Kunden at klage over forhold i forbindelse med Elektron indgives disse ved at kontakte
Elektrons kundeservice (kundeservice@elektron.dk). Henvendelsen har ikke opsættende virkning
og giver ikke udsættelse af betalinger mv., med mindre at dette udtrykkeligt aftales med Elektron.
Elektron besvarer Kundens henvendelse snarest.
Såfremt at Elektrons håndtering af klagen ikke lever op til Kundens forventninger kan Kunden
indbringe klagen til Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf: 41 71
50 00, post@energianke.dk, www.energianke.dk.
Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed mellem parterne skal afgøres efter dansk ret ved
Retten i Aarhus som rette værneting.

21) Ændringer

Elektron har er berettiget til at ændre disse betingelser med en måneds varsel og uden særskilt at
meddele Kunden om ændringen, så længe at ændringen ikke er væsentlige eller særlig byrdefulde
for Kunden.
I fald at ændringen er væsentlige varsles disse med minimum 3 måneder inden ændringernes
ikrafttræden.

Ved ændringer som skyldes regulering eller påbud fra offentlige myndigheder træder disse i kraft
straks efter at Kunden er blevet oplyst om disse.
Ændringer kommunikeres til Kunden via Elektron.dk, mail, via regning eller på anden vis.

22) Kontakt

Elektrons kundeservice kan kontaktes på 92 10 10 10, åbningstider fremgår af Elektron.dk.

Elektron ApS, Bødker Balles Gård 15, 8000 Aarhus C.
CVR: 34 61 24 63
Web: www.elektron.dk
Mail kundeservice: kundeservice@elektron.dk