Vilkår

Elektrons Standardbetingelser for salg af el til private

1) Generelle bestemmelser
Disse betingelser (”Betingelserne”) gælder for leverance af el fra elhandelsselskabet Elektron
ApS, CVR: 34612463 (”Elektron”) til private slutbrugere (”Kunden”). Private slutbrugere er kunder
uden et CVR-nummer, som primært køber el til ikke-erhvervsmæssig anvendelse.
Betingelserne gælder for alle elleverancer inklusive distribution til Kunden fra Elektron.
Betingelserne udgør en integreret del af den individuelle aftale med Kunden (”Aftalen”). Såfremt
der er uoverensstemmelse mellem Aftalen og Betingelserne, har Aftalen forrang.

2) Ændringer
Elektron forbeholder sig retten til at ændre i de oplysninger, som Elektron jf. forbrugeraftaleloven
skal give Kunden inden Aftalens indgåelse.

Elektron kan ændre og indføre priser, gebyrer og andre vilkår i Aftalen og Betingelserne i følgende
situationer:

* Til dækning af udefrakommende omkostninger forbundet med Elektrons levering af sine
ydelser i henhold til Aftalen, såsom afgifter og omkostninger til netselskaber, banker,
postdistributionssel- skaber eller lignende For at imødekomme stigninger iht. forbrugerprisindekset
* Ved ændret lovgivning, regulering eller praksis
* Ved produktændringer
*For at skabe incitament til at reducere/ændre energiforbruget eller incitament til en mere
effektiv kundeadfærd i forbindelse med administration af Aftalen.

Uanset ovenstående kan Elektron dog altid uden forudgående varsling gennemføre ændringer der
ikke er til ugunst for Kunden.

Ændringerne varsles og iværksættes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kan Kun-
den ikke acceptere ændringerne, kan Kunden opsige Aftalen med virkning fra ændringens ikraft-
træden. Net- og systemydelsen viderefaktureres uændret og ændring heraf giver derfor ikke op-
sigelsesret.

Ændringer kan varsles ved individuel kommunikation, f.eks. ved anvendelse af elektronisk post
(herunder f.eks. e-mail, digital post og sms), faktura, Betalingsserviceoversigt eller lignende
kommunikationsformer. I forbindelse med varslingen kan der henvises til oplysninger på Elektrons
hjemmeside eller lignende steder.

3) Forholdet mellem Kunden og Netselskabet
Det er en forudsætning for Elektrons levering af elektricitet til Kunden, at Kunden har en aftale om
tilslutning til det kollektive elforsyningsnet med sit lokale netselskab (”Netselskabet”). Forhol- det
mellem Kunden og Netselskabet er reguleret af Netselskabets til enhver tid gældende tilslut-
ningsbestemmelser. Netselskabet forestår transport af den leverede energimængde fra højspæn-
dingsnettet og til forbrugsstedet. I forhold til Netselskabet skal Kunden især være opmærksom på
følgende vilkår:

a) Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde elfor-
syningen i tilfælde af nødvendige arbejder på det kollektive elforsyningsnet.
b) Kunden skal give Netselskabet uhindret adgang til elanlæg, herunder elmåler, og elin-
stallationer på Kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kon-
trol, reparation og udskiftning af elanlæg mv. samt afbrydelse af elforsyning.
c) Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal
Kunden sørge for, at alle elektriske apparater på Kundens ejendom er slukkede, inden
genåbningen finder sted.
d) Kunden skal på anmodning fra Netselskabet foretage selvaflæsning af elmåler og indbe-
rette måleresultatet til Netselskabet.

e) Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af elmåler og hjemhente for-
brugsdata.
f) Kunden skal straks underrette Netselskabet, hvis der er tegn på, at elmåleren viser for-
kert.

Det en forudsætning, at Kunden til enhver tid opfylder Netselskabets betingelser for tilslutning til
og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet, for at Elektron kan overholde sine forpligtelser
efter Aftalen og i medfør af disse Betingelser.

Elektron har fuldmagt til at repræsentere Kunden i forbindelse med leverandørskiftet over for
Energinet og Netselskabet.

4) Levering og kvalitet
Elleverancen er inklusive balancekraft. Det betyder, at Kunden til enhver tid kan aftage el efter
øjeblikkeligt behov. Elektron har dog ret til midlertidigt at ophøre med leverancen i de tilfælde, hvor
Netselskabet afbryder forsyningen. Elektron leverer den aftalte energimængde på det over-
ordnede højspændingsnet i Kundens netområde. Elkvaliteten skal opfylde de til enhver tid gæl-
dende kvalitetsspecifikationer i Netselskabets betingelser.

5) Måling og måledata
Netselskabet er ansvarlig for måleudstyret målingernes korrekthed. Hvis Kunden eller Elektron får
mistanke om, at de gennemførte målinger ikke er korrekte, retter Elektron om nødvendigt
henvendelse til Netselskabet med henblik på en afklaring. Kunden skal acceptere efterregulering
af regningerne som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller Netselskabets korrektion af
måledata efter målefejl.

Hvis måledata ikke foreligger eller er fejlbehæftede, afregnes Kunden ud fra et beregnet forbrug
baseret på tidligere forbrug på aftagestedet og Kundens tilsluttede brugsgenstande.

Elektron afregner elleverancen forud i forhold til Kundens forventede forbrug. Endelig afregning
sker på grundlag af det faktisk målte elforbrug, når Elektron har modtaget måledata fra Netselsk-
abet.

6) Særlige vilkår gældende for produkter med aftalt prismaksimum
Nærværende særlige vilkår gælder aftaler, hvor Elektron tilbyder et prismaksimum på f.eks. den
samlede elpris eller på kWh-prisen. Kundens elpris fremgår af elregningen, samt Elektrons hjem-
meside. Der opkræves månedligt abonnement. Abonnementsprisen fremgår af Aftalen og Elektrons hjemmeside.

Såfremt der er aftalt et prismaksimum vil det fremgå af Aftalen. Et aftalt prismaksimum er gæl-
dende i 12 måneder fra leveringsstart iht. Aftalen.

Ved afslutning af enhver 12 måneders periode med et prismaksimum fornyes Kundens dette i en
ny 12 måneders periode til Elektrons på fornyelsestidspunktet gældende prismaksimum. Kunden
kan altid kontakte Kundeservice for spørgsmål eller info om gældende prismaksimum eller se på
Elektrons hjemmeside.

Når der bortset fra effekten af et aftalt prismaksimum er elprisen variabel og fastsættes den sidste
dag i måneden for den pågældende måned. Elprisen udregnes som den gennemsnitlige indkøbs-
pris, Elektron rent faktisk har haft på den nordiske elbørs, Nord Pool, i den pågældende måned,
med tillæg af balance- og handelsomkostninger til Energinet, Elektrons administrations- og avan-
cetillæg samt transaktionsudgifter til Nord Pool Spot.

Da prisen pr. kWh for det løbende forbrug fastsættes bagudrettet, kendes den ikke ved leverin-
gens start. Kunden vil altid kende sin kWh-pris for en forgangen måned ved begyndelsen af næste
måned.

7) Særlige vilkår gældende for produktet MarkedsPris.
Kundens elpris fremgår af elregningen, samt Elektrons hjemmeside.

Der opkræves månedligt abonnement.Abonnementsprisen fremgår af Aftalen og Elektrons hjemmeside.

Elprisen er variabel og fastsættes den sidste dag i måneden for den pågældende måned. Elprisen
udregnes som den gennemsnitlige indkøbspris, Elektron rent faktisk har haft på den nordiske
elbørs, Nord Pool, i den pågældende måned, med tillæg af balance- og handelsomkostninger til
Energinet, Elektrons administrations- og avancetillæg samt transaktionsudgifter til Nord Pool Spot.

Da prisen pr. kWh for det løbende forbrug fastsættes bagudrettet, kendes den ikke ved leverin-
gens start. Kunden vil altid kende sin kWh-pris for en forgangen måned ved begyndelsen af næste
måned.

8) Særlige vilkår gældende variable intro- og kampagneprodukter
Produktets varighed, abonnement og pris fremgår af Aftalen som Kunden indgår med Elektron.
Aftalen sendes til kunden på den mail som blev oplyst i forbindelse med tilmeldingen.

Med mindre andet fremgår af Aftalen er denne bindende i 5 måneder efter Aftalens indgåelse,
hvorefter Kunden kan opsige Aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Elprisen er variabel og fastsættes den sidste dag i måneden for den pågældende måned. Elprisen
udregnes som den gennemsnitlige indkøbspris, Elektron rent faktisk har haft på den nordiske
elbørs, Nord Pool, i den pågældende måned, med tillæg af balance- og handelsomkost- ninger til
Energinet, Elektrons administrations- og avancetillæg samt transaktionsudgifter til Nord Pool Spot.

Da prisen pr. kWh for det løbende forbrug fastsættes bagudrettet, kendes den ikke ved leverin-
gens start. Kunden vil altid kende sin kWh-pris for en forgangen måned ved begyndelsen af næste
måned.

Hvis Kunden i forbindelse med aftaleindgåelsen har modtaget en kontant rabat på et køb i en
butik/online gælder følgende: Såfremt Kunden fortryder elaftalen indenfor 14 dages fortrydelses-
ret eller bryder bindingen indenfor bindingsperioden, skal et beløb svarende til den opnåede rabat
betales til Elektron, som har afholdt udgiften til rabatten. Rabatbeløbet vil i så fald blive opkrævet
direkte fra Elektron uanset hvem der har ydet rabatten.

9) Særlige vilkår for produktet SpotPris
Med SpotPris afregnes el på timebasis. Timeprisen fastsættes som Elektrons faktiske indkøbspris
på den nordiske elbørs, Nord Pool i den pågældende time. Dertil lægges balance- og handels-
omkostninger til Energinet, Elektrons administrations- og avancetillæg samt transaktionsudgifter til
Nord Pool Spot.

Der opkræves månedligt abonnement. Abonnementsprisen fremgår af Aftalen og Elektrons hjem-
meside.

10) Pris, betaling, fakturering, gebyrer og modregning
Alle priser for elektricitet og netydelse, herunder netabonnement, inklusive skatter og afgifter mv.
angives og afregnes i den i Danmark benyttede møntenhed.

Regninger fra Elektron er påført oplysning om sidste rettidige betalingsdato samt hvortil, betaling
skal ske. Hvis betaling sker efter sidste rettidige indbetalingsdato, er Elektron berettiget til at be-
regne renter af betalingskravet i overensstemmelse med Rentelovens regler. Elektron opkræver
ligeledes gebyrer for rykkerskrivelser og andre omkostninger til inddrivelse af restancer.

Hvis ikke andet er aftalt, udsendes acontoopkrævninger hver 3. måned på baggrund af det for-
ventede forbrug, som Elektron skønner ud fra de tilgængelige oplysninger. Acontoafregning sker i
4 lineært fordelte aconto perioder pr. år. Acontoafregninger opkræves forud for 3 måneder ad
gangen på baggrund af din aktuelle pris pr. kWh på tidspunktet for opkrævningen.

Minimum én gang årligt sender Elektron en opgørelse over det samlede årlige forbrug. Såfremt
der er betalt aconto, afregnes der herfor efter modregning med de foretagne acontobetalinger.

Via elektron.dk har Kunden adgang til egne forbrugsdata og et sammenligningsgrundlag

med et teoretisk beregnet forbrug for en bolig som Kundens, idet Elektron er forpligtet til at oplyse herom,
jf. gældende lovgivning. Elektron gør opmærksom på, at Elektron ikke er ansvarlig for de teoreti-
ske tal og det teoretisk beregnede forbrug, herunder eventuelle afvigelser og konklusioner draget
på baggrund heraf.

Oplysninger om aktuelle tariffer, gebyrer og andre priser fremgår af elektron.dk/priser.

Elektron kan foretage modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden
gæld, som Kunden måtte have til Elektron eller til selskaber, som Elektron er koncernforbundet
med.

10.1) Afregning ved ophør af Aftalen
Senest 6 uger efter ophør fremsendes en slutafregning på baggrund af Kundens eller Netselsk-
abets aflæsning. I fald at Netselskabet på et senere tidspunkt indrapporterer en korrigeret aflæs-
ning laves der en ny slutopgørelse som fremsendes til kunden.
Såfremt Kunden har et beløb til gode hos Elektron, vil Elektron oplyse Kunden herom, og bede
Kunden snarest muligt oplyse Elektron om sine kontooplysninger, således det er muligt at over-
føre beløbet.

11) Sikkerhedsstillelse, kreditcheck
Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos Kun-
den, kan Elektron stille krav til Kunden om sikkerhedsstillelse som vilkår for at indgå en leverings-
aftale eller som vilkår for fortsat levering.

Dette gælder også, selvom Kunden ikke aktuelt er i restance overfor Elektron.

Sikkerhedens størrelse må ikke overskride Elektrons risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre 5 måneders
betaling. Elektron kan kræve, at sikkerheden er stillet, inden leveringen påbegyndes eller fortsæt-
tes.

Elektron forbeholder sig ret til at foretage kreditcheck af Kunden.

12) Flytning
Ved flytning skal Kunden melde dette senest 7 dage før flytningen sker, dog tidligst 2 måneder før.
Dette meddeles ved at kontakte Elektrons kundeservice. Aftalen fortsættes på Kundens nye
adresse.

Kunden skal i den forbindelse oplyse Elektron om fraflytningsdagen og den nye adresse, således
Elektron kan fremsende slutopgørelse til Kunden. På fraflytningsdagen skal Kunden foretage ma-
nuel måleraflæsning og give meddelelse herom til Elektron.

13) Aftalens periode, fortrydelse, opsigelse og afbrydelse
Fra indgåelse af Aftalen har Kunden 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten kan udnyttes ved
at kontakte Elektrons kundeservice eller ved at benytte standardformularen, der vedlægges som
bilag 1 inden fortrydelsesfristens udløb. Har du anmodet om leveringsstart inden udløbet af
fortrydelsesretten, er Elektron berettiget til at opkræve betaling for el, abonnement mv., der er
leveret, inden Aftalen blev fortrudt.

Medmindre andet er aftalt, er der ingen binding på Aftalen og Kunden kan opsige Aftalen med 1
måneds varsel til udgangen af en måned.

Ved opsigelse før en fastprisaftales udløb opkræves et gebyr til dækning af administration og tab,
jf. Elektrons hjemmeside. Ved opsigelse af kontrakten vil der forekomme en periode hvor Kunden
stadig er kunde hos Elektron, indtil den nye elleverandør har overtaget kundeforholdet. Ved op-
sigelse af Aftalen skal Kunden selv sørge for en leveringsaftale med en ny elleverandør.

14) Misligholdelse, ophævelse af Aftalen og afbrydelse af el
Elektron kan ikke hæve Aftalen om levering af elektricitet til Kunden eller foranstalte afbrydelse af
elforsyningen på grund af manglende betaling for allerede afholdt forbrug.

Elektron kan varsle ophævelse af Aftalen om levering af elektricitet til Kunden, såfremt Elektron
har stillet krav om sikkerhedsstillelse, og sikkerheden ikke er stillet inden for en af Elektron fastsat
frist. Aftalen kan ikke hæves, såfremt der er indgået en anden aftale om sikring af den fremtidige
betaling.

Kunden kan ikke kræve levering fra Elektron, hvis Elektron berettiget har hævet Aftalen med
Kunden, før Kunden har betalt det beløb, som Kunden skylder for levering af elektricitet.
Elleverandøren kan foranstalte afbrydelse af elforsyningen til Kunden, når Aftalen ophæves.

Forsyningsafbrydelse kan ikke ske, hvis Kunden modtager levering fra en anden elleverandør.
Omkostninger forbundet med forsyningsafbrydelse afholdes af Kunden.

Hvis en Part i øvrigt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen væsentligt, har den anden
Part ret til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning.

Som øvrig væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. ophør af Kundens aftale med Netselskabet.

Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, er Elektron berettiget til at indberette dette til
godkendte kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

Hvis Netselskabet eller den systemansvarlige virksomhed (Energinet) afbryder eller begrænser
leverancerne til Kunden som følge af forhold, der ikke skyldes Kunden, betragtes dette ikke som
misligholdelse af Aftalen.

15) Leveringshindringer og Force Majeure
I tilfælde af force majeure suspenderes Elektrons og Kundens forpligtelser i henhold til Aftalen, så
længe opfyldelseshindringen består. Den berørte part skal straks skriftligt orientere den anden part
om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet. Force majeure-forholdet skal søges
overvundet hurtigst muligt.

Force majeure foreligger, hvis Elektron eller Kunden forhindres i at opfylde Aftalen på grund af
forhold, der indtræffer efter indgåelse heraf, og som er uden for den pågældende parts kontrol.
Force majeure kan især foreligge ved ekstraordinære naturkræfter, samfundsfjendtlige handlin-
ger, krige, terror, brande, hærværk, it- manipulation eller andre hændelser, som forårsager it-
nedbrud, sammenbrud eller skade på elanlæg, umulighed med hensyn til at opnå nødvendig ar-
bejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører og arbejdsstridigheder, herunder, men
ikke begrænset til, strejker og lockouter samt utilstrækkelig elproduktion eller -import.

Arbejdsstridigheder anses for at være uden for partens kontrol, uanset at denne part selv er part i
eller årsag til stridighederne. Force majeure foreligger også, hvis force majeure-forholdet med-
fører, at den pågældende part kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssige, økonomiske om-
kostninger kan opfylde sine forpligtelser.

Pengemangel er ikke force majeure.

Kan Elektron ikke opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen på grund af, at Netselskabet eller
Energinet har erklæret force majeure, kan Elektron påberåbe sig denne force majeure over for
Kunden.

16) Ansvarsbegrænsning
Både Elektron og Kunden er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler medmindre andet er
fastsat i Betingelserne eller Aftalen.

Elektron er ikke ansvarlig for skader, direkte tab eller indirekte tab, som følge af fejl og afbrydelser
i elnettet eller som følge af begrænsninger pålagt af tredjemand, herunder f.eks. Netselskabet eller
Energinet.

I tilfælde af force majeure er Elektron og Kunden fritaget enhver forpligtelse beskrevet i nærvæ-
rende Aftale så længe det ikke er muligt at opfylde denne.

Elektron er uden ansvar for Kundens eventuelle driftstab, avancetab og andre indirekte tab, som
Kunden måtte lide i kraft af, at denne tillige som erhvervsdrivende forsynes med el på den på-
gældende adresse, hvor Kunden i stedet opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.

17) Overdragelse
Kunden er ikke berettiget til at overdrage Aftalen eller dele heraf uden Elektrons forudgående
skriftlige samtykke.

Elektron kan uden Kundens samtykke og uden varsel overdrage Aftalen samt dens rettigheder og
forpligtelser til koncernselskaber eller interesseforbundne selskaber, og/eller som led i en hel eller
delvis overdragelse af sine aktiviteter.

18) Persondata
Elektron indsamler personoplysninger om Kunden i forbindelse med Aftalen. Du kan til enhver tid
orientere dig om herom i Elektrons persondatapolitik på www.elektron.dk/persondata.

Da al kommunikation fra Elektron til Kunden foregår elektronisk skal Kunden løbende opdatere
sine kontaktoplysninger hos Elektron via Elektrons hjemmeside eller ved kontakt til kundeservice.

19) Tvister, Kundeklager
Klage over forhold i forbindelse med Elektron kan indgives ved at kontakte Elektrons kundeser-
vice (kundeservice@elektron.dk). Henvendelsen har ikke opsættende virkning og giver ikke ud-
sættelse af betalinger mv., med mindre at dette udtrykkeligt aftales med Elektron. Elektron be-
svarer Kundens henvendelse snarest.

Såfremt Elektrons håndtering af klagen ikke lever op til Kundens forventninger kan Kunden klage
til Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf: 41 71
50 00, post@energianke.dk, www.energianke.dk.

I det tilfælde, at Kunden har købt en vare eller tjenesteydelse online på www.elektron.dk kan EU
Kommissionens onlineklageportal også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig rele-
vant, hvis Kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klager indgives her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Ved anvendelse af denne klageportal skal du angive Elektrons e-mailadresse kundeser-
vice@elektron.dk.

20) Kontakt og diverse
Elektrons kundeservice kan kontaktes på 92 10 10 10, åbningstider fremgår af Elektron.dk.

Elektron ApS
Bødker Balles Gård 15, 8000 Aarhus C. CVR: 34 61 24 63
Web: www.elektron.dk
Mail kundeservice: kundeservice@elektron.dk

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

Læs mere om muligheder for forbedring af energieffektiviteten på sparenergi.dk

Bilag 1: Fortrydelsesformular

Du har ret til at fortryde denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os dit navn, fysiske adresse, dit telefonnummer,
mailadresse og din beslutning om at fortryde denne aftale.

Du kan benytte denne fortrydelsesformular, men du kan også blot sende en mail med de samme informationer.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse
Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi eventuelle betalinger modtaget fra dig,
senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne
aftale.

Har du i forbindelse med indgåelse af aftalen modtaget et gavekort, et produkt eller en form for
rabat/tilskud, skal dette returneres til Elektron.

Hvis du ønsker, at levering af forsyning af el skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du betale os et beløb,som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis du vil fortryde din aftale.

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Telefonnr:

E-mail:

Dato for bestilling:

 

Dags dato: ____/____ 20__

_______________________________________

Underskrift/kundenavn

_______________________________________

Underskrift/andet kundenavn